Uložiť do nákupného zoznamu
Vytvorenie nového nákupného zoznamu

Všeobecné obchodné podmienky

AGBO PPHU Bogdan Nawrotek
Ul. Mickiewicza 75
08-530 Dęblin (Poľsko)
PL7160008818
REGON:  004183606
 email: shop@agbo.sk
+48814403117
 
Adresa pre vrátenie tovaru :
Ul. Mickiewicza 75
08-530 Dęblin (Poľsko)

  1. Všeobecné ustanovenia

1.      Internetový obchod dostupný na adrese https://agbo.sk/ prevádzkuje - AGBO PPHU Bogdan Nawrotek,Ul. Mickiewicza 75, 08-530 Dęblin (Poľsko), email: shop@agbo.sk zapísané do Centrálneho registra a informácií o podnikateľskej činnosti Poľskej republiky, ktorý vedie minister zodpovedný za hospodárstvo.
2.      Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese    https://agbo.sk/    (ďalej je „internetový obchod“).
3.      Prijatie týchto pravidiel je dobrovoľné, ale zároveň nevyhnutné pre vytvoreniu účtu a/alebo objednávky zákazníkom.
4.      Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
5.      Použitie internetového obchodu vyžaduje, aby koncové zariadenia a komunikačný systém používaný zákazníkom spĺňali technické požiadavky.
6.      Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
7.      Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
8.      V prípade zmeny týchto obchodných a reklamačných podmienok predávajúci zverejní celé nové znenie obchodných podmienok na internetovej stránke Internetového obchodu a zašle ich aj na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní služieb. Zákazník a predávajúci považujú tento spôsob za dostatočný na účely schopnosti zákazníka oboznámiť sa s informáciami o zmene obsahu obchodných podmienok. Zmena Obchodných podmienok nadobúda účinnosť do 14 dní odo dňa odoslania oznámenia o zmene. V prípade zákazníkov, ktorí uzavreli zmluvu o poskytovaní služieb, t.j. zákazníkov, ktorí majú účet, majú právo vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb do 14 dní odo dňa oznámenia zmien Obchodných podmienok.
9.      Na tovar predávaný v obchode sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu.
 
II.                Elektronické  služby v internetovom obchode
 
 
1.      Predávajúci poskytuje prostredníctvom internetového obchodu zákazníkom bezplatne nasledujúce služby:
a)      účet,
b)      rozhranie pre tvorbu objednávky zákazníkmi a uzatváranie kúpnych zmlúv podľa podmienok, stanovených v týchto pravidlách.
2.      Používanie účtu je možné po vykonaní nasledujúcich krokov zákazníkom:
a)      vyplnenie registračného formulára a prijatie ustanovení týchto pravidiel,
b)      kliknutie na tlačidlo „Registrovať“.
3.      Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára po doručení potvrdenia o uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb zaslanej predávajúcim na e-mailovú adresu, poskytnutú zákazníkom v priebehu registrácie. Účet je poskytovaný zdarma na dobu neurčitú.
4.      Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
5.      Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
6.      Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
7.      Zákazník  v kažom prípade a z akéhokoľvek dôvodu môže požiadať predávajúceho o odstránenie svojho účtu (zrušenie účtu), a to hlavne prostredníctvom e-mailu.
8.      Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
9.      Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 
III.             Ceny tovaru . Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
 
1.      Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu.
2.      Cena tovaru je uvedená v mene EUR a je uvedená vrátane DPH. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
3.      Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.
4.      V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.
5.      Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 
a)       prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
b)       vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
6.      Predávajúci umožňuje zákazníkovi vytvoriť objednávku prostredníctvom internetového obchodu, a to takto v uvedenom poradí:
a)      Zákazník pridá vybraný produkt (vybrané produkty) do košíka a pokračuje do objednávkového formulára.
b)      Zákazník prihlásený k svojmu účtu potvrdí v objednávkovom formulári aktuálnosť údajov potrebných k uzatvoreniu a splneniu kúpnej zmluvy. Neprihlásený zákazník musí vyplniť formulár objednávky údajmi nevyhnutnými pre uzatvorenie a splnenie zmluvy. Poskytnutie zastaraných alebo nesprávnych údajov zákazníkom môže zabrániť splneniu zmluvy. V objednávkovom formulári musí zákazník poskytnúť svoje nasledujúce údaje: meno, adresu (ulica, číslo domu/číslo bytu, poštové smerovacie číslo, obec, štát), e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a informácie týkajúce sa kúpnej zmluvy: produkt (produkty), množstvo produktov, ak je k dispozícii, typ, farba a veľkosť produktu, miesto a spôsob doručenia produktu, spôsob platby. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa požaduje taktiež názov spoločnosti a ak v rámci formulára požaduje vystavenie daňového dokladu, taktiež daňové identifikačné číslo.
c)      Zákazník si zvolí jednu z ponúkaných metód doručenia.
d)      Zákazník si zvolí spôsob platby kúpnej ceny a všetkých ostatných nákladov uvedených v objednávke.
e)      Zákazník dokončí objednávku (tým predloží ponuku predávajúcemu) s využitím funkcií internetového obchodu určených k tomuto účelu (tlačidlo: “Objednávam a platím”). Neprihlásený zákazník (zákazník, ktorý doteraz neprijal tieto pravidlá) príjme tieto pravidlá.
f)       Pri vytváraní objednávky až do jej dokončenia má zákazník možnosť upravovať obsah košíka pridaním či odobratím produktu.
g)      V závislosti od zvoleného spôsobu platby môže byť zákazník presmerovaný na stránky poskytovateľa platobných služieb pre účel zaplatenia;
 
7.      Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
8.      Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
9.      V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
10.  Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim.
 
 
IV. Spôsoby a podmienki platby
 
1.      Predávajúci umožní zákazníkovi zasadne rôzne spôsoby platby podľa kúpnej zmluvy, najmä:
a)      bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho
b)      PayU;
c)      platba platobnou kartou prostredníctvom autorizovaných služieb podľa informácií uvedených v internetovom obchode (VISA, Mastercard)
 
2.      Dostupné spôsoby platby môžu závisieť na zvolenom spôsobu doručenia.
3.      Vyúčtovanie elektronických platieb a platobných kariet sa robí podľa voľby zákazníka prostredníctvom autorizovaných služieb.
4.      Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
5.      Po uzavretí kúpnej zmluvy predajca poskytne zákazníkovi doklad o nákupe v elektronickej forme alebo spolu so zásielkou obsahujúcou produkt. V prípade, ak zákazník požaduje vystavenie faktúry DPH, zákazník vyjadruje súhlas s tým, aby faktúra DPH bola zaslaná na jeho e-mailovú adresu.
 
V.                Spôsoby a termín dodania
 
 
1.      Dodanie je možné na územie Slovenskej republiky. Dodanie produktu zákazníkovi je spoplatnené, pokiaľ kúpna zmluva neurčí inak. Ponúkané spôsoby dopravy a ceny dodania produktu sú uvedené v záložke „náklady na dopravu“ internetového obchodu a na stránke každého produktu, a to i v dobe, kedy zákazník vyjadruje svoju vôľu byť viazaný kúpnou zmluvou.
2.      Dostupné metódy doručovania môžu závisieť od spôsobu platby vybraného zákazníkom.
3.      Celková doba doručenia produktu zákazníkovi sa skladá z doby prípravy objednávky k preprave zo strany predávajúceho a dodania produktu zo strany dopravcu.
4.      Termín dodania produktu zákazníkovi je až 14 pracovných dní, pokiaľ nie je v popise produktu alebo v objednávke uvedený kratší termín.
5.      Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
6.      Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – s účtenkou. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho alebo je priložený k dodávanému tovaru.
7.      Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

  1. Odstúpenie od zmluvy

1.      Kupujúci, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, má v súlade s ustanovením § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Uvedené oprávnenie sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre ňu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti sprístupneného na základe ustanovení o centrálnom registri a informácií o podnikateľskej činnosti.
2.      Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom alebo jeho zmocnencom
3.      Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú shop@agbo.sk .
4.      V prípade odstúpenia od zmluvy na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.
5.      Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
6.      Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do  14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
7.      Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
8.      Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
9.      Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
10.  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: (§ 7 (6) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa)
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 
 
 
VII.          Reklamácia/ Zodpovednost za vady
 
1.      Práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2.      Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
3.      Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
4.      Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
5.      Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
6.      Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
7.      Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod VII.2. až VII.4. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod VII.5. až VII.6. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
8.      Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
 
a)      má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
b)      sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
c)      tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
d)      je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
e)      tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
9.      Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t.j. do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, ak ide o kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.Toto ustanovení sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 
10.  V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
a.         ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
                    i.                 bezplatné odstránenie vady tovaru,
                  ii.                 výmenu tovaru za nový tovar,
b.          ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
                    i.                 primeranú zľavu z kúpnej ceny,
                  ii.                 odstúpiť od zmluvy.
11.  Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 
a)      ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
b)      ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
c)      ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
 
12.  Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
13.  Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.
14.  Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
15.  Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
16.  V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
17.  Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.
18.  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
19. Uvedené oprávnenie sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre ňu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti sprístupneného na základe ustanovení o centrálnom registri a informácií o podnikateľskej činnosti.
 
VIII.         Mimosúdne riešenie sporov
 
1.      Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
2.      K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
3.      Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 
IX.             Ochrana osobných údajov
 
1.      Osobné údaje zákazníka sú spracovávané predávajúcim ako správcom osobných údajov.
2.      Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účely založenia účtu, využívania uvedených elektronických služieb, uzatvorenia kúpnej zmluvy.
3.      Podrobnejšie  informácie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov sú prístupné pod odkazom “ Politika ochrany osobných údajov” dostupnom v internetovom obchode.
 
X.                Záverečné ustanovenia
 
 
1.      Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
2.      Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
3.      Zaistenie, zabezpečenie a sprístupnenie príslušných ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou prebieha zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu poskytnutú zákazníkom.
4.      Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
5.      Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
6.      Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie ), hradí kupujúci sám.
 
Príloha č. 1. - Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy
 
 
VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
(tento formulár je potrebné vyplniť a odoslať len v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy)
 
Adresát:
…………………………
…………………………
……………………….
 
Ja/My(*) touto cestou informujem/informujeme(*) o mojom/našom odstúpení od kúpnej zmluvy nasledovných produktov(*) dodacej zmluvy nasledovných produktov (*)/ zmluvy o dielo spočívajúcej vo vykonaní nasledovných vecí(*)/o poskytovaní nasledovnej služby(*)
 
Dátum uzavretia zmluvy(*)/prevzatia(*)
 
Číslo objednávky (ak je relevantné; len voliteľne)
 
Meno a priezvisko zákazníka(-ov)
 
Adresa zákazníka (-ov)
 
Podpis zákazníka (-ov) (len ak je formulár zaslaný v papierovej verzii)
 
Dátum
 
(*) Nepotrebné prečiarknuť

IdoSell Trusted Reviews
4.85 / 5.00 200 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-05-07
Rýchle dodanie. Čiapky sú super, objednavala som druhý krát a určite nie posledný
2024-03-05
Super čiapky, som veľmi spokojná. Ďakujem
pixel